หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พัทลุง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ E-Testting สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

...
...

สนพ.พัทลุง  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ด้วยระบบ  E-Testting   สาขา  พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)  ระดับ 1  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

     เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง)  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา  พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)  ระดับ  1  ด้วยระบบ E-Testting  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม  จำนวน  12  คน  เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  โดยดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่  30 – 31  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร  3  ชั้น  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ตำบลโตนดด้วน  อ.ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง             


ว้นที่ข่าว : 30/08/2560