หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง ร่วมกับ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืน

ท่องเที่ยว

...
...
...

สนพ.พัทลุง  ร่วมกับ  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  ม.ทักษิณ  เปิดฝึกอบรมหลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืน

     เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง)  มอบหมายให้นางสมพร  ดวงแก้ว  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน (18  ชั่วโมง)  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยบุรี  จำนวน  20  คน  ดำเนินการระหว่างวันที่  30 – 31  สิงหาคม  2560  ณ  ศูนย์รวมศิลปหัตถกรรม  เลขที่  128  หมู่ที่  4  ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โดยบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และได้รับเกียรติจากนายไพรวัลย์  ชูใหม่  และคณะทำหน้าที่เป็นวิทยากร  ซึ่งในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การป้องกันปัญหาการติดยาเสพติดในพื้นที่  การแนะนำและเน้นย้ำเกี่ยวกับความสำคัญของงานบริการ  การพัฒนาชุมชนเพื่อท่องเที่ยว  วิธีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  และการใช้ภาษาและการสื่อสาร    


ว้นที่ข่าว : 30/08/2560