หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง บูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางพัทลุง ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลด

ฝึกอบรม ผู้ต้องขัง

...
...
...
...

สนพ.พัทลุง  บูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางพัทลุง  ฝึกอบรมผู้ต้องขัง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลด

     เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง  จำนวน  25  คน  หลักสูตร  การก่ออิฐฉาบปูน  (60  ชั่วโมง)  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม  2560  ณ  เรือนจำกลางพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลด  ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงได้บูรณาการการฝึกอบรมร่วมกับเรือนจำกลางพัทลุง  หลังจากผู้ต้องขังได้ผ่านการฝึกอบรม  จำนวน  60  ชั่วโมงแล้ว  จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  1  สาขาช่างก่ออิฐ  เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถของผู้ต้องขังอีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 25/08/2560