หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง


นายอุทิพย์ อินทรเพชร
ชื่อ - นามสกุล : นายอุทิพย์ อินทรเพชร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 มีนาคม 2507

ประวัติการศึกษา

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้

     ปริญญาตรี  (ป.ตรี)  ค.อ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

      ปริญญาโท  (ป.โท)  ค.อ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประวัติการทำงาน

     นักวิชาการฝึกอาชีพ  3 – 5  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนล่าง  จังหวัดสงขลา

     เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา

     นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  11  สุราษฏร์ธานี

     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  12  สงขลา

     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  11  สุราษฎร์ธานี  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)