หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

จ่าเอกประยงค์  บุญช่วย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

                                                                                                   

           นางสาววินิดา  คงเทพ                       นายยุทธภูมิ  บุญกระสินธุ์                    นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ                    นายกิตติศักดิ์  แซ่หลี

          หัวหน้างานบริหารทั่วไป                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน            หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล   หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                                                                                                   

      นางสาวสุภาวดี  แก้วจันทร์ทอง                นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์                 นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์              นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม

          เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน               ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน             ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

                                                                                                    

       นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์                  นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว                นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์                   นายพลวรรธน์  กะลาสี

      นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน              ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

                                                                                                                                    

             นางวัฒนาพร  มานะกิจ                    นางสาวดวงพร  สุขแดง                                                                           นายณัฐชลินท์  ปัถวี

           พนักงานประจำสำนักงาน                   พนักงานประจำสำนักงาน                                                                      ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค    

                                            

            น.ส.กัณทิมา หอมหวน                        น.ส.พัชรี สีแก้ว

               เจ้าพนักงานบัญชี                        เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน