หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

จ่าเอกประยงค์  บุญช่วย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

                                                                                                    

         นางสาววินิดา  คงเทพ                      นายยุทธภูมิ  บุญกระสินธุ์                     นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ                     นางสาวสุกัญญา  นุ้ยผุด

        หัวหน้างานบริหารทั่วไป                หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน           หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล      หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                                                                                                  

      นางสาวจรุพรรณ  จันทโรจน์                นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์                  นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์                นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน              ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

                                                                                                   

     นางสาวชนิกุล   ราชบัณฑิต                 นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์                  นายณัฐชลินท์  ปัถวี                          นายพลวรรธน์  กะลาสี
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                   ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

                                                                                                    
  นางสาวชนัญชิดา  ถิรพุทธิพงศ์                 นางสาวดวงพร  สุขแดง                  นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์                 นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว
    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                   พนักงานประจำสำนักงาน                 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                                                               

                                         

       นางวัฒนาพร  มานะกิจ                         นายณัฐกิตติ์ บุญช่วย    
     พนักงานประจำสำนักงาน                  เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน                            

         

         นางสาวพัชรี สีแก้ว
  เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน