หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

จ่าเอกประยงค์  บุญช่วย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

 

                                                                                                    

         นางสาววินิดา  คงเทพ                      นายยุทธภูมิ  บุญกระสินธุ์                     นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ                     นางสาวสุกัญญา  นุ้ยผุด

        หัวหน้างานบริหารทั่วไป                หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน           หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล      หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

                                                                                                 

      นางสาวจรุพรรณ  จันทโรจน์                นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์                  นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์                นางสาวชยาภัสร์ ศรทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

 

                                                                                                  

     นางสาวชนิกุล   ราชบัณฑิต                 นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์                  นายณัฐชลินท์  ปัถวี                          นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                   ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

 

                                                                                                   

  นางสาวชนัญชิดา  ถิรพุทธิพงศ์                 นางสาวดวงพร  สุขแดง                  นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์                   นายพลวรรธน์  กะลาสี
    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                   พนักงานประจำสำนักงาน                 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

 

                                                               

                                                                                                                                                    

       นางวัฒนาพร  มานะกิจ                                                                                                                                 นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว
     พนักงานประจำสำนักงาน                                                                                                                             นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

                       

         

         นางสาวพัชรี สีแก้ว
  เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน