หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พังงา ร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมสาขา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง

อบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

https://youtu.be/8KROgkFbE78

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน “สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง” เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศไทยหรือช่างแอร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จำนวนผู้รับการฝึก 25 คน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงากล่าวว่าทางสำนักงานได้จัดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทอิมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศและสามารถปฏิบัติงานด้านเครื่องปรับอากาศ อาทิ ติดตั้ง วิเคราะห์ ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ได้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศทั้งต่อลูกค้า ต่อตนเองและต่อองค์กรที่ช่างปรับอากาศทำงานอยู่และเข้าใจและปฏิบัติงานตามกฏด้านความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและข้อควรระวังต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า 
สำหรับระยะเวลาของการฝึก ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง เพื่อไห้ผู้ที่เข้ารับการฝึก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 05/08/2562