ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
...

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝัมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมสาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ มีผู้รับการฝึกจำนวน 25 คน


ว้นที่ข่าว : 18/7/2561 9:29:38
ปิดหน้าจอ