ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
...
...
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 จำนวน 17 คน
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ว้นที่ข่าว : 21/6/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ