ฝึกอาชีพเสริมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
...
...
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
นางสมพร  ศรีธูป ผู้อำนวยกาารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  เปิดฝึกอาชีพเสริมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1 สาขา 2 รุ่น คือ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย. 61 ณ ห้องอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พร้อมนี้มีการแนะนำภารกิจหน่วยงานในสังกัดกนะทรวงแรงงาน

ว้นที่ข่าว : 19/6/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ