ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคม
www.labour.go.th กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
www.dsd.go.th กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
www.doe.go.th กรมการจัดหางาน
www.mol.go.th กระทรวงแรงงาน
home.dsd.go.th/hr กองการเจ้าหน้าที่ (เว็บไซต์เดิม)
www.molcoop.or.th สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน
home.dsd.go.th/college วิทยาลัยแรงงาน (เว็บไซต์เดิม)
home.dsd.go.th/techno/trainingsystem กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
https://www.ocsc.go.th/node/5208 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
www.youtube.com/results?search_query=dsd-cta วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรม
www.gpef.or.th กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
www.gpf.or.th กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ