ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายประภาษ - รัตนพันธ์ุ 3 พฤศจิกายน 2546 - 31 มีนาคม 2547 ผู้อำนวยการ
นายบุษ - กาญจนดุล 1 เมษายน 2547 - 28 กันยายน 2550 ผู้อำนวยการ
นายเสรี - แสงรัษฎ์ 1 พฤศจิกายน 2550 - 3 พฤศจิกายน 2551 ผู้อำนวยการ
นายสันติ - บำรุงคุณากร 10 พฤศจิกายน 2551 - 30 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
นายสันโดษ - เต็มแสวงเลิศ 1 ตุลาคม 2552 - 13 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
นายเจริญ - ยิ่งล้ำ 17 เมษายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
นางจริยาพร - สุวรรณมงคล 1 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
นายสุรพล - พลอยสุข 2 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
นายประเสริฐ - สงวนเดือน 1 ธันวาคม 2559 - 29 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ