หน้าแรก > สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
 

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ

๑.งานบริหารบุคคล  ข้อมูลบุคลากร และการประเมินผล การปฏิบัติราชการ

๒.งานแผนและประเมินผล จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ  จัดทำคำของบประมาณประจำปี การจัดสรรงบประมาณ  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

๓.ติดตาม รวบรวม และรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของ  หน่วยงาน และตัวชี้วัด (KPI Template) ของทุกกลุ่มงาน

๔.งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ

๕.งานการเงิน งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์ 

๖.งานเผยแพร่ภารกิจ จัดทำรายงานประจำปี สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก

๑.ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการประกอบรมฝีมือแรงงาน

๒.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๓.เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดและจัดรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในระดับต่างๆ

๔.กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกันคุณภาพ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๕.ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการแนะแนวทางการฝึกฝีมือและพัฒนาเครื่องมือ ทดสอบความสนใจและความถนัดในการทำงานและข้อมูลการฝึก

๖.นิเทศ ถ่ายทอด ติดตาม และให้คำปรึกษาวิทยาการด้านระบบ รูปแบบ กระบวนการฝึกฝีมือ และบริหารจัดการฝึก

๗.การแนะแนวและพัฒนาพื้นฐานศักยภาพแก่กำลังแรงงานในระดับต่างๆ

 

กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ

๑.วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางและหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการอุตสาหกรรมบริการ     

๒.เป็นศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบ จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ

๓.เป็นศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและกำกับ ดูแลฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านอุตสาหกรรมบริการ

๔.เป็นศูนย์บริการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ

๕.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมบริการ

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก

๑.ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อหาความต้องการทักษะฝึมือและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานตำแหน่งงานสาขาต่างๆ

๒.ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกภาคอุตสาหกรรมและบริการ

๓.ศึกษาและจัดทำอุปกรณ์ช่วยฝึกให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึก

๔.ตรวจสอบ รับรอง หลักสูตร และชุดการฝึกให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๕.สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรการฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ เทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

 

กลุ่มงานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์การฝึก

.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้คำแนะนำออกแบบโครงสร้างอาคารและวางผังเครื่องจักร  สถานที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้สอดรับกับสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

๒.ออกแบบและให้คำแนะนำการจัดสภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้สอดรับกับความปลอดภัยและสุขอนามัย

๓.ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบและวางระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาลของสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสังกัด

๔.กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล

๕.กำหนดมาตรฐานการบำรุงรักษา และการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๖.ตรวจแนะนำสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานในด้านสถานที่ การใช้เครื่องมือ

 

กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน

๑.ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.ดำเนินการฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๔.วิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๕.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สถิติ รายงานด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๖.ฝึกอบรมผู้ฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี