หน้าแรก > สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

-พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

-จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

- เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

ค่านิยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑.มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มีจิตบริการ

๔.สานสร้างเครือข่าย

วิสัยทัศน์พันธกิจกระทรวงแรงงาน
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
- พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
- จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์พันธกิจกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศ

วิสัยทัศน์
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย

วิสัยทัศน์สำนัก
ครูฝึกมีสมรรถนะและกระบวนการฝึกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล

พันธกิจ
พัฒนาครูฝึกภาครัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะเป็นนักพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมืออาชีพ
พัฒนากระบวนการฝึกให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี  สภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์
ครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการจัดการฝึกและเทคนิคการสอนงาน
มีเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพกระบวนการฝึก
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ รองรับกระบวนการฝึก
ครูฝึกมีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี

ค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตบริการ
รักใคร่กลมเกลียวสามัคคี
มุ่งผลสัมฤทธิ์

วัฒนธรรมองค์กร
ทำงานเป็นทีม
ตรงต่อเวลา
ยึดความถูกต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลา