แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) รูปแบบหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563

แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) รูปแบบหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563

คลิก