หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่น 5
 
หัวข้อเรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่น 5
รายละเอียด

กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (วิทยาลัยการแรงงาน)
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 
(Food and Catering)
--------------------------------------------------


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กำหนดการฝึกอบรม
รุ่นที่ 5/60 ระหว่างวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ฝึกอบรม
ณ อาคารวิทยาลัยแรงงาน และอาคาร Smart Job Center 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(ตั้งอยู่ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือ 
4. สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครฝึกอบรม 1 ใบ (ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.dsd.go.th/oitt/Region/Download_Doc/5738 หรือ 
http://www.mediafire.com/?4zlfv7ghizsdwlz)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 5 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสมัคร)
5. สำเนา Seaman Book 1 ใบ แสดงประสบการณ์ทำงานบนเรือเดินทะเลไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
6. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ใบ ด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตั้งอยู่ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400)
2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึงเจ้าหน้าที่รับสมัคร อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
3. ส่งอีเมล์ : labour_college@yahoo.co.th พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร และสอบถามสถานะการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 321, 302
4.ส่งโทรสาร 02-643 4981 พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร และโทรสอบถาม จนท. ว่าได้รับ โทรสารครบถ้วนหรือไม่ที่หมายเลขเดิม (ห้ามย่อขนาดเอกสาร)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายธุรกิจบริการ 02-2451707 ต่อ 321, 302

หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการเข้าฝึกอบรมและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทาง www.facebook.com/thailabourcollege 
2. มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท/คนชำระวันแรกของการฝึกอบรม
3. ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารทาง www.facebook.com/thailabourcollege

------------------------------------------

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
13 กุมภาพันธ์ 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
18 กุมภาพันธ์ 2560