หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > อบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
 
หัวข้อเรื่อง อบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
รายละเอียด

ฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย.......(อบรมฟรี)
++++ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน+++
19 - 23 ธันวาคม 2559

 

ใบสมัคร http://www.dsd.go.th/oitt/Region/Download_Doc/5738หรือ http://www.mediafire.com/?4zlfv7ghizsdwlz

กำหนดการที่สำคัญ
ฝึกอบรมวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559
รับสมัครวันนี้ – 2 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมวันที่ 9 ธันวาคม 2559
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
2. มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนด
3. เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบกิจการ หรือ แรงงานที่ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ หรือ ผู้ว่างงาน (เคยทำงานมาก่อน)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครฝึกอบรม
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 
สถานที่ฝึกอบรม 
ห้องอบรมด้านภาษา ชั้น 2 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
.
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ 
1.1 อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน)
1.2 ห้องเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ถนนมิตรไมตรี 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน)
2. ส่ง e-mail : labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th
3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง สมัครอบรมหลักสูตร..........) 
4. ส่งทาง Fax. 02-6434981 
หากส่งเอกสารทาง Fax. ให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ 
ได้ที่เลขหมาย 02-2451707 ต่อ 312

*** หมายเหตุ ***
- หากเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่จะยังไม่รับสมัคร
- ท่านสามารถดาวโหลดใบสมัคร และใบตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ www.facebook.com/thailabourcollege , www.dsd.go.th/oitt หรือ ส่งข้อความขอไฟล์ใบสมัครได้ทางอีเมล์ หรือกล่องข้อความที่เพจเฟสบุ๊คของวิทยาลัยการแรงงาน
- การฝึกอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- กรุณาอ่านกำหนดการต่างๆ และติดตามประกาศเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
- วิทยาลัยการแรงงานจะประกาศรายชื่อตามกำหนดการ ให้ท่านทราบทาง...
1. website : www.dsd.go.th/oitt
2. Facebook : www.facebook.com/thailabourcollege
3. ติดประกาศ ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการแรงงาน
4. โทรศัพท์เพื่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02 – 6434981 หรือ 0 2245 1707 ต่อ 312

***ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดฝึกอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน***

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
19 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
23 ธันวาคม 2559