ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ โทร 0 2245 6894 ภายใน 809 โทรสาร 0 2245 6894

ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ โทร  0 2245 2360 ภายใน 805,1010 โทรสาร 0 2245 2361

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฝึก โทร 0 2245 0280 ภายใน 518 โทรสาร 0 2247 6608

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 ภายใน โทรสาร 0 2245 6622 งานสื่อช่วยฝึก 811  งานหลักสูตร 813 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป โทร 0 2245 1825 โทรสาร 0 2245 1825

กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ โทร 0 2245 4317 ภายใน 323 โทรสาร 02245 4317 

กลุ่มงานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์ โทร 0 2245 6563 ภายใน 1013,1015 โทรสาร 0 2245 6563

กลุ่มงานพัฒนาระบบและรูปการฝึก โทร 0 2245 6568,4360 ภายใน814,818 โทรสาร 0 2245 7791 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายประพันธ์ สำลีอ่อน