ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสุรศักดิ์ - เฉยชอบ 5 มิถุนายน 2530 - 30 กันยายน 2539 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางภาวนุช - ฟุ้งลัดดา 10 กุมภาพันธ์ 2530 - 30 มกราคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นายนพดล - รอดเรืองเดช 17 ตุลาคม 2546 - 10 พฤษภาคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางพนิดา - ธนาภรณ์ 14 ตุลาคม 2547 - 22 ตุลาคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นายอานันต์ - ศิริพัฒน์ 14 ตุลาคม 2557 - 8 ธันวาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางชญาดา - สกุลวงศ์ 10 ตุลาคม 2557 - 10 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นายวีรศักดิ์ - ลดาคม 10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางสุกันดา - ครุฑปิยะ 9 มิถุนายน 2552 - 9 มิถุนายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางเธียรรัตน์ - นะวะมะวัฒน์ 10 ตุลาคม 2552 - 10 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางศิริกุล - พึ่งสม 18 พฤษภาคม 2554 - 29 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นายวินัย - ขันติวิศิษฎ์ 2 กรกฎาคม 2555 - 17 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางจริยาพร - สุวรรณมงคล 5 มิถุนายน 2557 - 3 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นายประเสริฐ - สงวนเดือน 5 มิถุนายน 2557 - 8 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางสาวรุจน์จิณี - สภวิรีย์ 25 สิงหาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางวิจิตรา - บูรณะวานิช 30 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการ
นางดรุณี - นิธิทวีกุล 3 เมษายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
นายชัยชนะ - เดชแพ 26 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
 


รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ