หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

วิสัยทัศน์

“พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง สู่ไทยแลนด์ ๔.๐”

 

“Develop hing productivity workers skill of all levels and entrepreneurs towards Thailand 4.0”

พันธกิจ
- ดำเนินการฝึกฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ดำเนินการส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
- การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง สู่ไทยแลนด์ ๔.๐”

“Develop hing productivity workers skill of all levels and entrepreneurs towards Thailand 4.0”

 

พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

 ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยมหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)”

“ใฝ่เรียนรู้ (Life – long Learning)”

“มีจิตบริการ (Service Mind)”

“สานสร้างเครือข่าย (Networking)”