หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

วิสัยทัศน์
พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

พันธกิจ
- ดำเนินการฝึกฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ดำเนินการส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
- การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ

 


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์
กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล (Workforce with class competency)

พันธกิจ
- จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแห่งขันได้ในตลาดโลก
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
- กำหนด ทดสอบและสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
    ในการแข่งบันในระดับสากล
- สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
- เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความทันสมัย
    และมีขีดความสามารถสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน