หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา
        
         “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี” เดิมชื่อ “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี” เป็นหน่วยงานสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จัดตั้งเพื่อดำเนินการในภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การออกหนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม ให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งเพื่อดำเนินการในภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การออกหนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี
     
 
 
 
พ.ศ.2536
 
 
        
         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง ได้ตั้งสาขาย่อยของสถาบันฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยอาศัยพื้นที่
ของ วัดศรีธรรมาธิเบศร์ (วัดเพลง) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้จัดตั้งโรงฝึกงาน และได้เปิดฝีกอาชีพ
สาขาช่างเชื่อมโลหะ เป็นสาขาแรก
 
 
   
พ.ศ.2538
 
        
         เช่าอาคารของหมู่บ้านซื่อตรง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดตั้งเป็นสำนักงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดฝึกอาชีพสาขาช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง
ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 
     
พ.ศ.2540
 
 
        
         เปิดฝึกอาชีพสาขาธุรกิจบริการ สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 
     
พ.ศ.2544
 
 
        
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ย้ายอาคารโรงฝึกงานและสำนักงาน จากหมู่บ้านซื่อตรง
และวัดเพลง มาตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
 
 

พ.ศ. 2559

           เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็น “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี” (Nonthaburi Office for Skill Development) ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 2072/2559  เรื่องการกำหนดชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

 

   
ปัจจุบัน
 
 
        
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ให้บริการฝึกอาชีพ ในด้านต่างๆ ดังนี้
         - ด้านช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น
         - ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
         - ด้านช่างยนต์และจักรยานยนต์
         - ด้านช่างเชื่อมโลหะ
         - ด้านช่างก่อสร้าง
         - ด้านธุรกิจบริการ
         - ฝึกตามความต้องการของแรงงานในท้องถิ่น
         - ฝึกให้กับโครงการต่างๆ ของภารครัฐ