หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาแรงงานนนท์ จัดยิ่งใหญ่ ถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

2 มีนาคม 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เผยว่า “เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีฝีมือมีมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสในครั้งที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี กรุงเทพฯใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2513 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง พระราชหฤทัยในการเล็งเห็นความสำคัญของการช่างไทย ความตอนหนึ่งว่า

"...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของคนเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆ ที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่าง จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการ  ทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่าง ที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มี คุณภาพดี และเพียงพอกับความต้องการ  ในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ ประการแรก ได้แก่ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ ประการที่สอง ได้แก่ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริง ๆ ประการที่สาม ได้แก่ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้ จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป...”

ด้านนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่า  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของแรงงาน ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแล้ว ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และ พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และยังมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้แก่สถานประกอบกิจการอีกด้วย”


ว้นที่ข่าว : 05/03/2562