หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนทบุรี สนองนโยบายรัฐจับมือกรมราชทัณฑ์สร้างคนดีคืนสู่สังคม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 10 พฤษภาคม 2561 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ใกล้พ้นโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการปรับตัว สำหรับประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับไปทำความผิดอีก ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ


ว้นที่ข่าว : 03/05/2561