หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์มอบวุฒิบัตรฝึกจบ การควบคุมความสูญเปล่า 7 ประการ ฯ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขา การควบคุมความสูญเปล่า 7 ประการ ของโลจิสติกส์ ที่ได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม และ1-2 กุมภาพันธ์ 2561 สนพ.นบ. ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรี 7 แห่ง จำนวน 22 คน

ทั้งนี้ ผอ.สนพ.นบ. ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ว่า"อุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ เป็น 1 ในแผนการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561 - 64 เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นทางถัดจากกรุงเทพมหานคร ที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในการพัฒนาระบบลำเลียงและส่งต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นเมืองที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยรองรับความเจริญและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างแรงงานให้มี ทักษะ ความรู้ .ในการที่จะร่วมกันพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้มีความยั่งยืนรองรับความเจริญและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  ต่อไป"


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561