หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์มอบวุฒิบัตรฝึกจบ 3 สาขา

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) มอบวุฒิบัตรแกผู้ผ่านการฝึกอบรม 3 สาขา ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 18 คน 2.การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย 17 คน 3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รุ่น 32 คน ทั้งนี้ ผอ.สนพ.นบ. ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ว่า"ขอให้นำความรู้ที่ได้รับนี้ ไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และเพิ่มผลิตภาพในการทำงานให้แก่องค์กร ต่อไป"
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560