หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.นบ.จัดทดสอบมาตรฐานฯ นวดไทย ระดับ 2

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนพนักงานนวดไทย เสริมทักษะสร้างฝีมือ ตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สนพ.นบ.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 จำนวน 18 คน หลังจากผ่านการฝึกยกระดับเพื่อทดสอบมาตรฐาน สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการแล้ว ยังกระตุ้นให้แรงงานเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่จะนำมาซึ่งค่าจ้างที่สูงขึ้น ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ระบุให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 440 บาท/วัน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 580 บาท/วัน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 720 บาท/วัน ประกอบกับการนวดแผนไทยเป็น 1ใน3 รายอุตสาหกรรมหลักในแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดนนทบุรีในสาขาภาคธุรกิจบริการ”
ว้นที่ข่าว : 09/12/2560