หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.นบ.สร้างแรงบันดาลใจเสริมรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึก แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม จำนวน 33 คน การแก้อาการ 10 อาการโรค จำนวน 26 คน และการนวดอบประคบ/หม้อเกลือ จำนวน 20 คน ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ว่า “ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง 3 สาขา นำความรู้ ตลอดจนทักษะฝีมือที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และจังหวัดนนทบุรี ต่อไป”
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560