หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


นายชัยชนะ เดชแพ
ชื่อ - นามสกุล : นายชัยชนะ เดชแพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 ตุลาคม 2512

ประวัติการศึกษา

- 2531  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี

- 2533  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี

- 2537  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

- 2552  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประวัติการทำงาน

- 28 ตุลาคม 2556 - 21 มิถุนายน 2558  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

- 2 กุมภาพันธ์ - 21 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถอีกหน้าที่หนึ่ง

- 22 มิถุนายน 2558 - 25 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

- 26 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2543 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติตาภรณ์ มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2548 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก