แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน

แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน

กระบวนการที่ 1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กระบวนการที่ 2 การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

กระบวนการที่ 3 การฝึกเตรียมเข้า 

กระบวนการที่ 4 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

กระบวนการที่ 5 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ

กระบวนการที่ 6 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

กระบวนการที่ 7 การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)

กระบวนการที่ 8 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  

กระบวนการที่ 9 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กระบวนการที่ 10 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ไฟล์แนบ :: 473_File_แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน_08072559161947_.pdf ดาวน์โหลด