หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
หนังสือ JPG มาตรการและแนวปฏิบัติในการร้องเรียนของกรม 16 12 19/03/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือ pdf คู่มือส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 11 6 17/03/2564 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน word ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง/สมุดประจำตัว/และการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 72 65 04/03/2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง pdf งบทดลอง ก.ย. 63 119 95 14/10/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือ pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 329 302 05/05/2563 05/05/2563 ดาวน์โหลด
แผนการปฏิบััติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 folder แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ปี 62 279 190 29/04/2562 29/04/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการฯ (คร.๒๕) 497 390 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการฯ (คร.๒๔) 348 284 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf แบบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (คร.๒๓) 413 331 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf คร.๒๒ 231 180 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๒๑) 235 166 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf คำขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน (คร.๒๐) 211 155 08/03/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 66 รายการ