ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสถาพร - เกษกานดา 4 มกราคม 2540 - 30 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายพจนารถ - อรุณสิริศักดิ์ 1 ธันวาคม 2542 - 31 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายรำพึง - ธรรมเจริญ 1 กันยายน 2543 - 30 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายเสถียร - โพธิ์ศรี 3 ธันวาคม 2544 - 28 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
ว่าที่ร้อยโท ประมวล - สุขสถิตย์ 3 มีนาคม 2546 - 25 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายชาคริตย์ - เดชา 30 มกราคม 2549 - 29 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายศักดิ์ชัย - พูลสรรพสิทธิ์ 1 มิถุนายน 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายพินิจ - ศุภมัสดุอังกูร 3 มีนาคม 2553 - 30 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นายกิตติภพ - แสงฤทธิ์ 18 พฤษภาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นางสาวสุมาลี - สุวรรณเกต 1 ธันวาคม 2558 - 1 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
นางสาวประภัสสร - ประจันตะเสน 11 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
นายสมศักดิ์ - เพ็งธรรม 9 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ