หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

            วันนี้ (20 มิ.ย. 60) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรยกระดับฝีมือ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการออกแบบเว็ปไซต์ และสาขาการออกแบบเสื้อผ้า ให้กับครูผู้สอน/ครูฝึกอาชีพ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสองสาขา รวม 38 คน ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2560  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย


ว้นที่ข่าว : 21/06/2560