หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย


นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
ลำดับ                วันที่                            ตำแหน่ง                     สังกัด
1 1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-