หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๘/๒๕๖๐

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๘/๒๕๖๐ ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า โดยทดสอบภาคความรู้ ด้วยระบบ e-testing จำนวน ๒๓ คน   ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าก่อนเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗


ว้นที่ข่าว : 07/03/2560