หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
“สนพ.น่าน สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
“สนพ.น่าน สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  สู่ SME 4.0” 
               วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุม "การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0  ภายใต้กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561" เพื่อสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ภารกิจ และบูรณาการงานร่วมกับทุกภาคส่วน ณ ไร่จุทามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งมีเครือข่ายภาคส่วนราชการ สถานประกอบกิจการ วิสากิจชุมชน/OTOP องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุม 70 คน

ว้นที่ข่าว : 31/01/2561