หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.น่าน “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561”

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สนพ.น่าน “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561”

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สนพ.น่าน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2561-2564 และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งเสนอกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน (Quick Win) ด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนแรงงาน และคนว่างงาน


ว้นที่ข่าว : 31/01/2561