หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน


นายสุพัฒน์ แก้วรัตนากร
ชื่อ - นามสกุล : นายสุพัฒน์ แก้วรัตนากร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 06/03/2502

ประวัติการศึกษา
- ระดับ ป.ว.ช. ช่างยนต์ โรงเรียนช่างกลสยาม 
- ระดับ ป.ว.ส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ วิทยาเขตพระนครเหนือ
- ระดับ ค.อ.บ. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ วิทยาเขตพระนครเหนือ


ประวัติการทำงาน

- เริ่มปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ 3 งานฝึกช่างเครื่องยนต์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527
- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ 4  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529
- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ 5  วันที่ 2 ตุลาคม 2532 
- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ 6  วันที่ 1 มีนาคม 2532
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7  วันที่ 27 เมษายน 2541
- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ วันที่ 18 ธันวาคม 2551
- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ วันที่
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน วันที่ 1 ธันวาคม 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตุลาคม 2548 ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช)