** สพร.8 นว. ฝึกแรงงานด้าน CNC ***
...
...
...
...

** สพร.8 นว. ฝึกแรงงานด้าน CNC *** 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้นายรัตนพล ชนยุทธ หัวหน้าฝ่ายฝึก 1 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ (อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ ) จำนวน 30 ชั่วโมง สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 ให้กับแรงงานที่อยู่ระหว่างหางาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องกัด CNC รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเครื่องจักรกล CNC โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...

 


ว้นที่ข่าว : 19/2/2561 16:20:44
ปิดหน้าจอ