ประกาศรับสมัคร ประชาชนทั่วไป หรือเยาวชน รวมทั้งลูกจ้างในสถานประกอบการ เข้าฝึกอบรม

ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไป หรือเยาวชน รวมท้ังลูกจ้างในสถานประกอบการ เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด ตามแนบท้ายนี้