ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ใน ๑๐ สาขาอาชีพ ทั้งนี้รับสมัครคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ ๘๐๒ ๗๐๔ ต่อ ๑๑๓ , ๑๑๔