ประกาศรับสมัคเข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563