ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งประกาศวัฒนธรรมคุณธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 มาเพื่อขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ต่อไป