หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
“ฝีกอาชีพ สร้างทักษะ สร้างรายได้ ด้วยอาชีพช่างปูกระเบื้อง” ให้แรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ บ้านชลประทาน รุ่นที่ ๑ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

(วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการ “ฝึกอาชีพ สร้างทักษะ สร้างรายได้ ด้วยอาชีพช่างปูกระเบื้อง” ให้แรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในหลักสูตรการปูกระเบื้อง  ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ณ บ้านชลประทาน รุ่นที่ ๑ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ 25๖๐ 


ว้นที่ข่าว : 06/02/2560