หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์
ชื่อ - นามสกุล : นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปีเกิด : 24 กันยายน 2505

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจ (ศ.ศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2524-2531ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-