การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"นครปฐม สร้างคนมาตรฐาน  อาหารไทย" 
        31 พฤษภาคม 2560  นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ให้แก่นักศึกษา  สาขาวิชาการจัดการอาหาร ชั้นปีที่4 จำนวน 50 คน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ว้นที่ข่าว : 9/6/2560 10:32:45
ปิดหน้าจอ