โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
 
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก