หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

 

ประวัติความเป็นมา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- พ.ศ. 2511-2516 มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับกองพัฒนาอาชีพ
- พ.ศ. 2516 มีการยกเลิกกองพัฒนาอาชีพคงเหลือแต่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตัดคำว่า “แห่งชาติ” ออก)
- พ.ศ. 2517-2534 ได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภูมิภาคขึ้นมาอีก 8 แห่งคือ ราชบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี
- พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการ  และคุ้มครองแรงงานขึ้น สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
- พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และพร้อมๆ กับการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้มีการจัดตั้ง  กรมการจัดหางานขึ้น โดยโอนงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  งานควบคุมคนงานที่เป็นต่างด้าวไปสังกัดกรมการจัดหางาน นับตั้งแต่นั้นมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบภารกิจเฉพาะ  ด้านพัฒนาฝีมือแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 12 หน่วยงานในส่วนกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานนาชาติ 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอีก 64 แห่ง  เพื่อให้ตอบสนองการบริการต่อประชาชนอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการมีงานทำด้วย
การที่แรงงานมีการพัฒนาฝีมือ
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก

ปีงบประมาณ  2539  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการจัดสรรในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นอีก  30  แห่ง ได้แก่  จังหวัดตาก, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, น่าน, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี,  ลพบุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นครนายก, ตราด, นครปฐม, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,ระนอง, กระบี่, ภูเก็ต, พังงา, สระแก้ว, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู, และมุกดาหาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2538 ในพื้นที่ราชพัสดุ 22 ไร่ งบประมาณทั้งหมด 33 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จตรวจรับงาน ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน ตุลาคม 2541
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก เริ่มเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 ตั้งอยู่เลขที่248 ม.4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุเพิ่มเติม (ตามหนังสือจังหวัดนครนายกที่ นย 044/2541 ลงวันที่ 10 เมษายน 2545) จำนวน 13 ไร่ 86 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ 86 ตารางวา

 

แผนที่ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก