วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

https://www.youtube.com/watch?v=rO5crJMII18&feature=youtu.be  วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระองค์ท่าน และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านช่าง รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย