มุมหนังสืออิเล็กทรนิกส์
 
มุมหนังสืออิเล็กทรนิกส์
1. นายชรินทร์  แสนศักดิ์ เอกสารการฝึกอบรมสาขา :  “การออกแบบบรรจุภัณฑ์”
2. นางสาวสุจิตรา ซารีย์ เอกสารการฝึกอบรมสาขา :การเพิ่มผลิตภาพ”
3. นายศักดา  ไขแสง เอกสารการฝึกอบรมสาขา : “ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ”
4. นายอภิชาติ  ศรีมันตะ เอกสารการฝึกอบรมสาขา : แบตเตอรี่”
5. นายสุชาติ กลยณีย์ เอกสารการฝึกอบรมสาขา : การวิเคราะห์ปัญหาสัญญาณไฟกระพริบ”
6. นายปริญญา  คำปินใจ เอกสารการฝึกอบรมสาขา : “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในโรงแรม”