มุมหนังสืออิเล็กทรนิกส์
 
มุมหนังสืออิเล็กทรนิกส์

1.หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมืือ :  สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์  : ชรินทร์  แสนศักดิ์

2.หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม : สาขาการนวดเพื่อสุขภาพ : กัญญาวีร์  เป้าชัง

3.หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม : สาขาไฟฟ้าเบื้องต้น : ศักดา  ไขแสง

4.หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : สาขา DSD Smart Farmers : จิรายุ  แซ่จง

5.หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน : สาขา การทำงานของเครื่องยนต์ : อภิชาติ  ศรีมันตะ

6. หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : สาขา เทคนิคและการสร้างจิตสำนึกต่อการบริการ  : อนุศร  โสภาบุตร

7. หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : สาขาการใช้ปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ : สุชาติ กลยณีย์

8. หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม : สาขาการประดิษฐ์พานบายศรี : ประสิทธิ์  อ่อนอินทร์