ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สร้างมาตรฐานพนักงานด้านโลจีสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม เพื่อสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขัง"
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับสถานประกอบการ เร่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านการขับรถยกเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงายมุกดาหาร ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ผู้รับการฝึกสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สร้างโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง"
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบการเปิดฝึกอบรม สาขา การบริหารความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมเน้นสมรรถนะการทำงานให้แก่แรงงานในพื้นที่
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือให้สถานประกอบการ สาขาการสร้างจิตสมาธิในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
สนพ.มุกดาหาร เร่งเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการบริหารจัดการองค์กร
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
สนพ.มุกดาหาร ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
สนพ.มุกดาหาร ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 31/10/2560
สนพ.มุกดาหาร ปิดฝึกอบรมและมอบวัฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน สปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
สนพ.มุกดาหาร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน สปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับสถานประกอบกิจการ เร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านงานบริการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ.มุกดาหาร ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงานด้านการ์เม้นท์ ในจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 29/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานมุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านบริการที่ประทับใจ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 100 รายการ