หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.มุกดาหาร รับตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

สนพ.มุกดาหาร รับตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (Progress Review) และผลการดำเนินงานการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ซึ่งในส่วนของสนพ.มุกดาหารนั้น ได้กล่าวถึงประเด็นหลักดังนี้ 1.การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ 2.พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นหัวข้อหลักที่ทาง สนพ.มุกดาหาร ได้ทำทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลางจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร  

 


ว้นที่ข่าว : 14/03/2562