หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร จับมือสถานประกอบการ เน้นสร้างแรงงานคุณภาพ(Super Worker) สู่ตลาดแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 3 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ระหว่างวันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงานในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมแรงงานคุณภาพ(Super Worker) ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตลอดจนสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด 
ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำในการสร้างโอกาสการมีงานทำในสถานประกอบการในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้ ต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 13/02/2562